Wyjaśnienie działania kart charakterystyki (SDS)

30 marca 2021 Technologie

Karty Charakterystyki (dawniej nazywane Material Safety Data Sheets) zawierają informacje o zagrożeniach związanych z produktami chemicznymi. Wymaga ona od producentów, dystrybutorów i importerów chemikaliów dostarczenia nowych Kart Charakterystyki w jednolitym formacie, który zawiera numery sekcji, nagłówki i powiązane informacje poniżej. Więcej do przeczytania na https://consultchem.pl/karty-charakterystyki.html​.

Sekcja 1 - Identyfikacja identyfikuje substancję chemiczną w SDS, jak również zalecane zastosowania. Podaje ona również istotne informacje kontaktowe dostawcy.

Sekcja 2 - Identyfikacja zagrożenia (zagrożeń) zawiera zagrożenia związane z substancją chemiczną oraz odpowiednie informacje ostrzegawcze związane z tymi zagrożeniami.

Sekcja 3 - Skład/informacja o składnikach identyfikuje składnik(i) zawarty(e) w produkcie wskazanym w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, w tym zanieczyszczenia i dodatki stabilizujące. Sekcja ta obejmuje informacje o substancjach, mieszaninach i wszystkich chemikaliach, w przypadku których zastrzeżona jest tajemnica handlowa.

Sekcja 4 - Środki pierwszej pomocy opisuje wstępną opiekę, jaką nieprzeszkoleni ratownicy powinni zapewnić osobie, która została narażona na działanie substancji chemicznej.

Sekcja 5 - Środki przeciwpożarowe zawiera zalecenia dotyczące zwalczania pożaru spowodowanego przez substancję chemiczną, w tym odpowiednie techniki gaszenia, sprzęt i zagrożenia chemiczne związane z pożarem.

Sekcja 6 - Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia zawiera zalecenia dotyczące właściwego postępowania w przypadku rozlewu, wycieku lub uwolnienia, w tym praktyki zapobiegania rozprzestrzenianiu się skażenia i oczyszczania w celu zapobieżenia lub zminimalizowania narażenia ludzi, mienia lub środowiska. Może ona również zawierać zalecenia rozróżniające reakcje na duże i małe wycieki, w przypadku których objętość wycieku ma znaczący wpływ na zagrożenie.

Sekcja 7 - Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich przechowywanie zawiera wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania z substancjami chemicznymi i warunków bezpiecznego ich przechowywania, w tym niezgodności.

Sekcja 8 - Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej wskazuje limity narażenia, techniczne środki kontroli oraz środki ochrony indywidualnej (PPE), które mogą być stosowane w celu zminimalizowania narażenia pracownika.

Sekcja 9 - Właściwości fizyczne i chemiczne identyfikuje właściwości fizyczne i chemiczne związane z substancją lub mieszaniną.

Sekcja 10 - Stabilność i reaktywność opisuje zagrożenia związane z reaktywnością substancji chemicznej oraz informacje dotyczące stabilności chemicznej. Ta sekcja jest podzielona na 3 części: reaktywność, stabilność chemiczna i inne.

Sekcja 11 - Informacje toksykologiczne określa informacje toksykologiczne i dotyczące skutków dla zdrowia lub wskazuje, że takie dane nie są dostępne. Obejmuje to drogi narażenia, związane z nimi objawy, skutki ostre i przewlekłe oraz liczbowe miary toksyczności.

Sekcja 12 - Informacje ekologiczne zawiera informacje pozwalające ocenić wpływ substancji chemicznej(-ych) na środowisko w przypadku uwolnienia do środowiska.

Sekcja 13 - Utylizacja - zawiera wskazówki dotyczące właściwego postępowania z chemikaliami, recyklingu lub regeneracji chemikaliów lub ich pojemników oraz bezpiecznego postępowania z nimi. Aby zminimalizować narażenie, sekcja ta powinna również odsyłać czytelnika do sekcji 8 (Kontrola narażenia/ochrona osobista) karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.

Sekcja 14 - Informacje o transporcie zawiera wskazówki dotyczące informacji klasyfikacyjnych dla wysyłki i transportu niebezpiecznych chemikaliów drogą lądową, powietrzną, kolejową lub morską.

Sekcja 15 - Informacje dotyczące przepisów prawnych identyfikuje przepisy dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska specyficzne dla produktu, które nie są wskazane nigdzie indziej w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Sekcja 16 - Inne informacje wskazuje, kiedy sporządzono Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej lub kiedy dokonano ostatniej znanej zmiany. SDS może również określać, gdzie wprowadzono zmiany w stosunku do poprzedniej wersji. Można skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących tych zmian. W tym miejscu mogą być również zawarte inne przydatne informacje.

30 marca 2021 Technologie

0 Komentarze